"AzFinance Investisiya Şirkəti" QSC AZ2003019711 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.